Witam na mojej stronie

 

Właściciel:

Anna Stasiak- magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku ekonomika i organizacja obrotu i usług.


Dyplom biegłego księgowego otrzymałam w roku 1990. W roku 1996 zostałam wpisana do rejestru biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3817.


Moje doświadczenie zawodowe i praktyka zostały pogłębione poprzez pracę przez ponad 10 lat w takich renomowanych firmach audytorskich jak:


  • Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.
  • Kancelaria Biegłych Rewidentów " Consilia " Audit Polonia Sp. z o. o.
  • „PROVIDUM” Usługi Księgowe i Powiernicze S.A

Od roku 2002 prowadzę działalność gospodarczą pod Firmą Audyt i doradztwo księgowo - podatkowe. Jest to Firma biegłego rewidenta działająca na własny rachunek i we własnym imieniu.


Firma Audyt i doradztwo księgowo-podatkowe jest wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym pod numerem 2705.


Chcąc osiągnąć cele stawiane przez Klientów, ukończyłam kurs dla doradców podatkowych, prowadzony przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewscy i Wspólnicy.


W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i zmianami, jakie nastąpiły w prawie podatkowym i bilansowym od dnia 1.05.2004 r., ukończyłam Intensywny Kurs Podatkowy obejmujący: Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, Rachunkowość, Podatki lokalne, Ordynację podatkową, Kodeks celny oraz podatek VAT i uzyskałam " Certyfikat specjalisty podatkowego " wystawiony przez ISP Modzelewski i Wspólnicy. Biorąc udział w szkoleniu z zakresu zmian w podatku VAT, uzyskałam także " Certyfikat specjalisty z zakresu podatku od towarów i usług ". W renomowanych międzynarodowych firmach BDO Polska i ERNST & YOUNG, brałam udział w szkoleniach i zajęciach praktycznych z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).


W swojej praktyce zawodowej mam okazję współpracować z wysokiej klasy specjalistami z zakresu rachunkowości, podatków oraz finansów. Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje poprzez systematyczne szkolenia, tak, aby sprostać wymaganiom zmieniającego się prawa gospodarczego i podatkowego.banner

Czym się zajmuję ?

Księgi rachunkowe podmiotów gospodarczych prowadzę przy wykorzystaniu sprawdzonych programów komputerowych. Prowadząc księgi rachunkowe przejmuję od klienta ciężar sporządzania deklaracji podatkowych oraz innej sprawozdawczości wynikającej z ksiąg. Staram się również ograniczyć czas poświęcany przez klienta na kontakty z urzędami do minimum.

 

Wykonując na Państwa rzecz usługi audytorskie czy doradcze, zapewniam Państwu ich wysoką jakość, a także służę pomocą w trakcie ich badania. Moją zasadą jest nie pobieranie dodatkowego wynagrodzenia za standardowe pytania, które nie wymagają istotnego zaangażowania - i pogłębionych badań - w ten sposób zachęcam moich klientów, aby traktowali mnie jako doradcę, gotowego do pomocy w przy rozwiązaniu zagadnień, które są w zakresie moich kompetencji.

 

Stosowane w mojej firmie procedury badania sprawozdań finansowych oparte są na zrozumieniu  potrzeb klienta, jego działalności i specyfiki, a także otoczeniu w jakim działa. Takie podejście umożliwia zidentyfikowanie specyficznych obszarów ryzyka istotnych dla badania , a co za tym idzie, odpowiednie ukierunkowanie prac i skuteczne przeprowadzanie badania w taki sposób aby uzyskać racjonalną i wystarczającą postawę do wyrażenia miarodajnej opinii o przedstawionym sprawozdaniu finansowym.